Národná súťaž o cenu ETM 2018

Národná súťaž o cenu ETM 2018

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o cenu ETM v troch kategóriách:

Cieľom súťaže je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2018, pošle vyplnenú prihlášku do súťaže, vrátane povinných príloh, najneskôr do 1.10.2018, elektronicky na adresu etm@sazp.sk a poštou na adresu: Slovenská agentúta životného prostredia, Tajovského 28, 975 90. Odborná porota vyhodnotí prihásené samosprávy, v súlade so štatútom súťaže a určí víťazov jednotlivých kategórií.

Pred vyplnením prihlasovacieho formulára si preštudujte štatút národnej súťaže.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZASADNUTIE HODNOTIACEJ KOMISIE - hodnotenie prihlášok

Vo štvrtok 11. októbra 2018 zasadala v priestoroch SAŽP odborná hodnotiaca porota, ktorá vyberala víťazov spomedzi prihlášok do Národnej súťaže o Cenu ETM 2018. Do súťaže sa tento rok zapojilo 16 samospráv. Samosprávy mali príležitosť prihlásiť do súťaže všetky aktivity a trvalé opatrenia, ktoré boli zamerané na propagáciu a podporu udržateľných a alternatívnych spôsobov dopravy, do troch súťažných kategórii. V kategórii Aktívna samospráva bolo zaevidovaných 7 prihlášok, v kategórii Originálna aktivta 12 prihlášok a v kategórii Efektívne trvalé opatrenie 7 prihlášok, celkom ich teda prišlo až 26. Odborná hodnotiaca porota v zložení zástupcov z MŽP SR, MDaV SR, SAŽP a Nadácie Ekopolis zhodnotila každú prihlášku a vybrali víťaza v každej kategórii. Slávnostné vyhodnotenie Národnej súťaže o Cenu ETM 2018 a ocenenie víťazov sa uskutoční v utorok 23.10.2018 v Banskej Bystrici. 

Prezentáciu projektov prihlásených do Národnej súťaže o Cenu ETM 2018 si môžete pozrieť tu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VYHLÁSENIE KAMPANE ETM 2018

Dňa 19. júna 2018 v Bratislave bola oficiálne odštartovaná kampaň Európsky týždeň mobility na Slovensku. V rámci slávnostného vyhlásenia národnej súťaže o cenu ETM 2018 sa konal aj workshop  zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre  slovenské mestá a inštitúcie.

Na podujatí odzneli prezentácie od Ivany Bobrovskej, vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z MsÚ v Martine, ktorá predstavila aktivity mesta Martin počas uplynulých rokov v oblasti plánovania a budovania cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry. Ďalšia prezentácia bola od Jána Roháča z Nadácie Ekopolis, ktorý predstavil proces tvorby plánovania a implementácie inštitucionálneho plánu mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici. Záverečná prezentácia bola zameraná na predstavenie víťazných miest v rámci kampane Európsky týždeň mobility za rok 2017 v jednotlivých kategóriách, opis podujatí a zrealizovaných opatrení vo víťazných mestách, Cena ETM 2017 (EMW Award), Plánovanie udržateľnej mobility 2018 (SUMP Award), Jerome Simpson, zástupca európskeho koordninačného bodu kampane,  odprezentoval aj možnosti získania dotácie pre samosprávy a organizácie na Slovensku, z rôznych programov, ktoré sú financované priamo Európskou komisiou na podporu udržateľnej mobility.